AMAKUSA GROUP IOTA Ref AS-012

Tobase-jima 
Oyano-shima 
Yagyu-jima 
Senzokuzozo-jima 
Yu-shima 
Nogama-jima 
Nagaura-jima 
Se-jima 
Hiai-jima 
Takamoku-jima 
Take-shima 
Kuro-shima 
Mitsu-jima 
Otsu-jima 
Otsuku-shima 
Hino-shima 
AmakusaKami-shima 
Kusumori-jima 
Hyotan-jima 
Yokoura-jima 
Maki-shima 
Mae-shima 
Goshoura-jima 
Kuro-shima 
Take-shima 
Ohira-jima 
Yoko-shima 
Kame-jima 
Tsuji-jima 
AmakusaShimo-shima 
Ubu-shima 
Aka-shima 
Kuwa-shima 
Oh-shima 
Aka-shima 
Ushi-jima 
Gezu-shima 
Kuro-shima 
Hoga-shima 
Tsukino-shima 
Futago-jima 
Kata-shima 
Kamoise-jima 
To-shima 
Shishi-jima 
Ikara-jima 
Soura-jima 
Naga-shima 
Ko Ikara-jima 

IZU GROUP IOTA Ref AS-008

Oh-shima 
Ri-shima 
Utone-jima 
Nii-jima 
Jinai-jima 
Haya-shima 
Shikine-jima 
Kohzu-shima 
Mikura-jima 
Miyake-jima 
Ohnohara-jima 
Onda-jima 


KAZAN GROUP IOTA Ref AS-30

Kitaiwo-jima 
Iwo-jima 
Minamiiwo-jima OSUMI GROUP IOTA Ref AS-32

Mage-jima 
Tanega-shima 
Take-shima 
Iwo-jima 
Shin Iwo-jima 
Yuse-rock 
Kuro-shima 
Kuchino Erabu-jima 
Yaku-shima TSUCHIMA GROUP IOTA Ref AS-36

Kujirase-rock 
Mitsu-shima 
Haehase-rock 
Uni-shima 
Tsu-shima 
Ko-shima 
Enoki-shima 
Matsu-shima 
Nezumi-shima 
Aka-shima 
Oki-shima 
Shimanodan-shima 
Kuro-shima 
Ushi-jima 
Naiin-shima KOSHIKI GROUP IOTA Ref AS-37

No-jima 
Okino-shima 
Futago-jima 
Chika-shima 
Kami Koshiki-jima 
Naka Koshiki-jima 
Shimo Koshiki-jima GOTO  GROUP IOTA Ref AS-40

Uki-jima 
Tera-jima 
Koshiki-jima 
Mu-shima 
Nozaki-jima 
No-shima 
Ojika-jima 
Koguro-jima 
Kuro-shima 
Otoko-jima 
Uu-shima 
Madara-jima 
Koro-jima 
Yaburoki-shima 
Kai-rock 
Oh-shima 
Aka-shima 
Hoge-shima 
Kura-shima 
Birou-jima 
Hira-shima 
Maeno-shima 
Nakagori-shima 
Noanjyu-jima 
Yamaanjyu-jima 
Zuga-shima 
Syugen-jima 
Ore-shima 
Kashiwa-jima 
Kushi-jima 
Higo-shima 
Arifuku-shima 
Wakamatsu-jima 
Aino-shima 
Hebo-jima 
Naru-shima 
Unoko-jima 
Mae-shima 
Hisaka-jima 
Warabiko-jima 
Tsubura-shima 
Kaba-shima 
Ikenoko-jima 
Shinoki-jima 
Tatara-jima 
Yaneo-shima 
Takenoko-jima 
Hocha-jima 
Sazaeno-shima 
Fukue-jima 
Hime-jima 
Aka-shima 
Koitabe-shima 
Oitabe-shima 
Ki-jima 
Sagano-shima 
Shimayama-shima 
Kuro-shima 
Wa-jima 
Taro-shima 
Biroh-jima 
Kobiroh-shima 
Kujira-rock OKI GROUP IOTA Ref AS-41

Dogo-jima 
Okino-shiima 
Shiro-shima 
Shijiki-jima 
Kami-shima 
Omori-jima 
Matsu-shima 
Komori-shima 
Kanmuri-jima 
Nakano-shima 
Nishino-shima 
Chiburi-jima 
Kohaka-jima 
Okaga-jima 
Shimazu-shima 
Asa-shima 
Kami-shima NANPO GROUP IOTA Ref AS-43

Hachijyo-jima 
Hachijyoko-jima 
Aoga-shima 
Tori-shima 
Myoujin-rock 
Beyonezu-rocks 
Sumisu-shima 
Sofu-rock DAITO GROUP IOTA Ref AS-47

Oki Daito-jima 
Kita Daito-jima 
Minami Daito-jima DANJYO GROUP IOTA Ref AS-56

Otoko-jima 
Kuroki-jima 
Yori-shima 
Hanaguri-shima 
Onna-jima UJI  GROUP IOTA Ref AS-67

Uji-shima 
Nishi Tachigami-jima 
Uji Mukai-jima 
Kujyaku-jima 
Same-jima 
Kamino-shima 
Nakano-shima 
Shimono-shima HOKKAIDO GROUP IOTA Ref AS-78

Rebun-Tou 
Rishiri-Tou 
Yagishiri-Tou 
Teuri-Tou 
Moeyururi-jima 
Yururi-jima 
Daikoku-jima 
Okushiri-Tou 
O-shima 
Ko-jima 
Hokkaido HONSHU  GROUP IOTA Ref AS-117

Prefecture N Name Island Name 
02 Aomori Kyuroku-jima 
03 Iwate Sangan-jima 
04 Akita Nil 
05 Yamagata Tobi-shima 
06 Miyagi Tashiro-jima
Oh-shima
Futamata-jima, 
Kasakai-jima, 
Hira-shima, 
Eno-shima,
Kinkazan-jima, 
Amiji-shima, 
Ashi-shima, 
Tashiro-jima
De-shima
No-jima, 
Tsubaki-shima
Hakkei-jima 
07 Fukushima Nil 
08 Niigata All Ryotsu City
Awa-shima
All Sado Gun 
10 Tokyo Nil 
11 Kanagawa Saru-shima
Jyoga-shima 
12 Chiba Uki-shima, 
Futama-jima 
14 Ibaraki Nil 
18 Shizuoka Hatsu-shima
KamikoMoto-jima 
20 Aichi Oh-shima
Hime-shima
Himaga-jima, 
Shino-shima, No-jima
Oki-shima, 
Kaji-shima, 
Saku-shima 
21 Mie Sawaru-shima
Toushi-jima, 
Ohzukumi-jima, 
Kami-shima, 
Suga-shima
Sekino-shima, 
Oh-shima, 
Suzu-shima 
22 Kyoto Ke-shima, 
Kanmuri-jima, 
Kutsukake-jima, 
Isokuzu-jima 
25 Osaka Nil 
26 Wakayama Tomoga-shima 
Okino-shima
Taka-shima, 
Karimo-jima
Oh-shima
Kuro-shima 
27 Hyogo Any Sumoto City
Ie-shima Archipelago
Any Tsuna Gun
Any Mihara Gun 
28 Toyama Nil 
29 Fukui Toribe-jima, 
MIkura-jima 
30 Ishikawa Hegura-jima, 
Nanatsu-shima 
31 Okayama Inu-shima
Kama-shima, 
Kataba-jima, 
Kamimizu-shima, 
Shimomizu-shima, 
Mutsuguchi-jima
I-shima, 
Ohzuchi-jima
Akechi-shima, 
Taka-shima, 
Iroishi-jima, 
Kitamoto-jima, 
Manabe-jima, 
Mutsu-shima, 
Ohtobi-shima, 
Kotobi-shima
Ao-shima, 
Kiiro-jima, 
Kuro-shima
Kakui-jima, 
Tsuru-shima, 
Kashira-jima, 
Ohtafu-jima, 
So-shima, 
Kou-shima 
32 Shimane Uma-shima
Taka-shima 
33 Yamaguchi Manjyu-shima, 
Senjyu-shima, Mutsure-jima
Saba-shima, 
Ha-shima, 
Oh-shima, 
O-shima, 
Ai-jima
Ohtsu-shima, 
Kurokami-jima, 
Sen-shima
No-jima, 
Sawa-shima, 
Taira-jima
Kasado-jima
Hashira-jima, 
Kuro-shima, 
Kurakake-jima, 
Te-shima, 
Iseko-jima, 
Hodaka-jima, 
Tan-jima
Ushi-jima
Hiragori-jima, 
Kakezu-jima
All Ohshima Gun
Ya-shima, 
Iwai-jima
O-jima, 
Me-jima, 
Tsuno-shima
Take-shima 
34 Tottori Nil 
35 Hiroshima Ni-shima, 
Benten-jima, 
Kanawa-jima, 
Touge-jima
Ohkuno-shima, 
Kokuno-shima, 
Awa-shima
Sagi-shima, 
Kosagi-jima
Hyaku-shima, 
Ka-shima
All Innoshima City
Hashiri-jima, 
Uji-shima
Atada-jima
Miya-jima, 
Eta-jima
Nohmi-jima, 
Ohkurokami-jima
Kamikamagari-jima, 
Shimokamakari-jima, 
Kamikuro-shima, 
Shimokuro-shima
Ta-jima, Yoko-shima, 
Osakikami-shima, 
Ikuno-shima, 
Funa-shima, 
Naga-shima, 
Ohshiba-jima, 
Uma-shima, 
Osakishimo-shima, 
Yoko-shima, 
Toyo-shima, 
Misumi-shima, 
Yakuhi-jima, Sai-jima